Monday, August 25, 2014

Wroclaw, Poland, mayoral candidate calls for free public transport

BEZPLATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA: "Wiadomości: "Na razie za­sia­da w ra­dzie miej­skiej, ale mówi, że bę­dzie pre­zy­den­tem Wro­cła­wia, a przy niej miesz­kań­cy za­czną się bo­ga­cić. Będą też jeź­dzić dar­mo­wą ko­mu­ni­ka­cją miej­ską. Na razie jed­nak Mi­ro­sła­wa Sta­cho­wiak-Ró­żec­ka, kan­dy­dat­ka PiS na pre­zy­den­ta Wro­cła­wia za­mie­rza prze­ko­nać do swo­ich pla­nów sa­mych wro­cła­wian, bo to oni zde­cy­du­ją o jej przy­szło­ści.""